ŠKOLNÍ PROJEKTY

 

PROJEKT - VÝZVA Č. 56

Naše škola je zapojena do projektu Výzvy č. 56 - individuální projekty ostatní – Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Šablony klíčových aktivit projektu, které škola zpracovává:

č. 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. - 4 šablony

č. 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele - 4 kurzy.

č. 4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - 2 pobyty.

 

PROJEKT NAUČNÁ STEZKA BYŠICEMI

webové stránky projektu http://naucna-stezka-bysice.webnode.cz/

Vážení spoluobčané,

žáci 9. ročníku ZŠ a MŠ Byšice v hodinách přírodopisného semináře zpracovali koncept první naučné stezky v naší obci.

Celý projekt mapuje okruh 8 km, kde bude umístěno 10 informačních tabulí. Hlavním cílem je připomenout historický a současný vývoj našeho bydliště a vybudovat ideální prostředí pro volnočasové aktivity v přírodě. Dále také nabídnout široké veřejnosti informace o obci od historie po současnost, vyzdvihnout některá místa v obci. Přilákat obyvatele okolních obcí a zvýšit tím turistický ruch v obci.

Dalším cílem je zapojit do této aktivity žáky 9. ročníku v předmětu přírodopisný seminář.

K tomu, aby byl celému projektu vdechnut život, však chybí dostatek prostředků. Dovolujeme si vás proto požádat o finanční příspěvky v jakékoliv výši, nebo případně příspěvek ve formě materiálu na výrobu tabulí. S dárci bude sepsána darovací smlouva a jako sponzoři budou uvedeni na tabulích.

Kontakt pro případ jakýchkoli dotazů Martina.Hrabakova@centrum.cz

 

 

PROJEKT PODPORY ČTENÁŘSTVÍ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI:

Celospolečenské úsilí o zvýšení čtenářské gramotnosti a vzrůst čtenářství se stále odráží i ve vzdělávacím procesu na ZŠ a MŠ Byšice. Jsou činěny následující kroky:

- ŠKOLNÍ KNIHOVNA - s pravidelnou výpůjční dobou. Zapůjčení knih bylo realizováno nejen ze školního fondu, ale též v rámci spolupráce s Městskou knihovnou Mělník z jejích fondů. Provoz zajišťuje Dagmar Lukáčová.

- LITERÁRNÍ ČAJOVNA www.ctenarstvibysice.estranky.cz - v prostorách školy, kde je možné realizovat volnočasové aktivity s možností výpůjčky knih (úterý 7:10 – 7:50; pátek 7:10 – 7:50; v rámci Školního klubu). Provoz zajišťuje Mgr. Renata Špačková.

1.      - PRAVIDELNÝ NÁKUP KNIH ŠKOLOU A DOPLŇOVÁNÍ KNIŽNÍHO FONDU: pro možnost výpůjčky v čajovně či v knihovně a pro práci ve vyučovacích hodinách.

2.      - SPOLUPRÁCE s Albatros Media, a. s., Knižním klubem Mladé fronty.

- ORGANIZACE NOCI S ANDERSENEM

- ORGANIZACE BESED SE SPISOVATELI - ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SE SPISOVATELKOU IVOU PROCHÁZKOVOU

 

PROJEKT - PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

Projekt zaměřený na nejnovější československé dějiny – období totality (1948 – 1989) spojený s projekcí filmů, práci s dokumenty a besedy s pamětníky, historiky.

Práce s knížkou: P. Síse: Zeď – Jak jsem vyrůstal za železnou oponou

Projekce filmů: Dráty, které zabíjely, Ztracená duše národa – Ztráta víry, Případ dr. Horáková
Hitler, Stalin a já), Ticho a Hořící keř (Jan Palach)

Práci s dokumenty:  Vzpomínky vězněných, Reakce na proces s dr. Horákovou

Besedy:  s pamětníkem, disidentem JUDr. Lubomírem Brožem, s Mgr. Daliborem Státníkem, Ph.D., ředitelem Státního okresního archivu Mělník

 

PROJEKT  SPOLUPRÁCE 1. A 9. TŘÍDY - "Každý má svého deváťáka"

Společný projekt 1. a 9. třídy, kdy každý žák z 9. třídy má na starosti jednoho žáka z 1. třídy. Cílem jsou:

 

PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU

Dominic Odhiambo Ayiemba

Chlapec, kterého jsme se rozhodli adoptovat, se jmenuje Dominic Odhiambo Ayiemba.

Je mu 7 let a žije ve městě Papondity ve státu Keňa.

Dominic je sirotek, žije se svými prarodiči, kteří se o něj starají. Jejich situace je velice závažná, proto si nemůžou dovolit platit školní docházku a pomůcky potřebné k výuce. Pravidelná školní docházka by pro Dominica znamenala lepší vyhlídky do budoucího života.

Adopce dětí z Keni přijde na 7200 Kč ročně. Školní rok v Keni je rozdělen  na tři semestry, mezi nimiž je vždy jeden měsíc prázdnin.

Aby mohlo adoptované dítko začít chodit do školy, musí být uhrazeny peníze za školné alespoň měsíc předem. Tím mají organizátoři dostatek času převést peníze do Keni, vypsat šek na jméno keňské školy a zaručit jeho doručení.

Rozhodli jsem se adoptovat malého Dominica, abychom umožnili alespoň jednomu dítěti z chudé země žít lepší život.

 

PROJEKT POMOCI DĚTEM Z DĚTSKÉHO CENTRA MILOVICE

Každoročně pomáháme příspěvky, žáci a učitelé, dětem z Dětského centra Milovice. Víme, že není v naší moci dětem nahradit láskyplnou rodinu a opravdový nebo skutečný domov. Přesto se snažíme těmto dětem zpříjemnit  alespoň jeden den v roce. Z rozzářených očí a veselých úsměvů malých dětí vnímáme, že naše pomoc od roku 2009 smysluplná, potřebná a pomáhá.

Dětské centrum poskytuje zdravotní služby a zaopatření dětem týraným, zdravotně postiženým, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím. Po úspěšné nápravě rodiny se může část dětí vrátit ke svým rodičům a část odchází do náhradní rodinné péče v rámci naší republiky, ale i do Itálie, Švédska, Dánska, Rakouska a Německa.

 

PROJEKT KROKUS 

Mezinárodní projekt, který má svůj počátek v Irsku, v České republice ho organizuje VKC ŽM v Praze. Je připomínkou obětí holocaustu a zároveň upozorňuje na nebezpečí diskriminace, předsudků, na nutnost tolerance a respektu.

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/projekt-krokus-pripomina-obeti-holokaustu/

 

PROJEKT EDISON

Co je to EDISON?

Jedná se o projekt pro základní a střední školy, který probíhá každý týden na jiné škole po dobu pěti týdnů. Projekt je veden pěti až osmi vysokoškolskými studenty z cizích zemí. Zahraniční studenti prezentují své země a rozšiřují tím mezikulturní porozumění.

V rámci prvního týdne stážisté absolvují přípravný seminář, na kterém si připraví prezentace zobrazující jejich kulturu. Tato témata budou spolu se studenty diskutovat a srovnávat je se situací v České republice. 

Projekt EDISON probíhá již 3 roky v sedmi městech České republiky a zapojilo se do něj více než 200 škol a 30 000 studentů a žáků.

Benefity pro školy

-          zkvalitnění jazykové vybavenosti studentů a motivace k jejímu zlepšení

-          mezikulturní vzdělání a poznání

-          zamyšlení studentů nad celosvětovými problémy

-          prestiž, propagace a zviditelnění školy

-          atraktivita pro nové studenty

-          navázání kontaktu se zahraničím

Na naší škole takto v týdnu od 9. do 13. června 2014 působilo několik zahraničních stážistů. VÍCE...

 

Projekt EU „Moderně a v týmu“  - Spolupráce se ZŠ Jungmannovy sady v Mělníku

Projekt ZŠ Jungmannovy sady v Mělníku z OPVK. Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.

V rámci projektu došlo k proškolení pedagogů v práci s digitálními systémy PASCO a následně ověřování – pilotáž digitálních úloha e-learningové texty na základní škole Byšice.

Pilotáž probíhala během hodin chemie a fyziky ve školním roce 2013/14. V rámci pilotáže byly škole zapůjčeny digitální systémy PASCO.

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

EU peníze základním školám:

Materiály z projektu jsou ke stažení v odkazu menu - Výukové materiály

  Název projektu:                 Vzdělání pro život

  Zahájení projektu:             1.9.2011

  Ukončení projektu:           28.2.2014

  Rozpočet projektu:           1.177.703 Kč

V projektu bylo dosaženo cíle, kterým bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu výuky na základní škole.  V naší škole jsme se zaměřili na tato vytipovaná témata: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, přírodní vědy .

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků v rámci klíčových aktivit I/3 a III/3, kde proběhla školení DVPP pro celý pedagogický sbor ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků a dále školení pro celý pedagogický sbor ve využití digitálních technologií. Pedagogové nyní efektivně využívají získané dovednosti a vyučovací metody k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků. V aktivitě II/5 proběhly jazykové zahraniční kurzy pro učitele cizích jazyků (Aj, Nj). Kurzy byly zaměřeny na zlepšování obecných jazykových kompetencí a měly významný přínos pro účastnící se pedagogy.

Tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce byl splněn cíl rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků. Toto bylo realizováno v klíčových aktivitách I/2 a V/2. V souladu s moderními trendy pedagogové rozvíjeli prostřednictvím inovativních materiálů čtenářskou, informační a přírodovědnou gramotnost žáků.

Zvýšení účinnosti a efektivity práce se žáky v prioritních tématech probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin. V aktivitách I/1, II/1 byli žáci děleni do skupin a byla u nich rozvíjena čtenářská, informační gramotnost a jazyková gramotnost v cizím jazyce. V aktivitách  III/1, V/1 byly vytvořeny nabídky volitelného předmětu pro skupiny žáků. Proběhla inovace ŠVP realizovaná přílohou. U žáků byla rozvíjena kreativita v oblasti ICT a přírodovědné dovednosti. Všechny tyto aktivity měly významný přínos pro zkvalitnění výuky.

 

 

MODERNÍ DĚJINY DO ŠKOL

Projekt Občanského sdružení Pant (Polanka nad Odrou) z OPVK. Poskytovatel (občanské sdružení), které je příjemcem finanční podpory, umožnil v rámci projektu vzdělávání pedagogických pracovníku školy ve vybraným vzdělávacím programu. Pedagogický pracovník školy byl proškolen na vzdělávacím semináři Moderní dějiny do škol v měsíci duben 2014. Škole byla refundována náhrada mzdy za účastníka.

PROJEKT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY - www.evvo-zsbysice.estranky.cz   

Environmentální výchova na ZŠ a MŠ Byšice

 
 
Byšičtí zmizelí sousedé
Byšičtí zmizelí sousedé - aktuální informace o projektu na www.zmizelisousede.estranky.cz