(rozvrh platn od 26.11.2018)

Zkladn kola a Matesk kola Byice, okres Mlnk  1.  (Vorlov Jaroslava, 1.t)

 

0
7:00- 7:45

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:05

 
P
o

 

 

jL
Vorl

M
Vorl

jL
Vorl

Pr
Vorl

       

 

t

 

 

jL
Vorl

M
Vorl

jL
Vorl

jL
Vorl

       

 
S
t

 

 

jL
Vorl

M
Vorl

Vv
Vorl

P
Vorl

       

 

t

 

 

jL
Vorl

Aj
Fab

jL
Vorl

Tv
Vorl
(TV1)

       

 
P

 

 

jL
Vorl

Hv
Mato

M
Vorl

Tv
Vorl
(TV1)

       

Zpracovno v systmu Bakali