FORMULÁŘE

stáhnoutPlánovaná absence - uvolnění žáka - 1. stupeň

stáhnoutPlánovaná absence - uvolnění žáka - 2. stupeň

stáhnoutPlánovaná absence - Žádost zákonného zástupce o dlouhodobé uvolnění žáka (na hory, k moři)

stáhnoutSamostatný odchod žáka do ŠJ - 1. stupeň - žádost

stáhnoutSamostatný odchod žáka do ŠJ - 2. stupeň - žádost

stáhnout Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

stáhnout Žádost o uvolnění z předmětu

stáhnout Žádost o dodatečný odklad školní docházky

stáhnoutFormulář - posudek o zdravotní způsobilosti - škola v přírodě, lyžařský výcvik, tábor

stáhnout Žádost o pokračování ve školní docházce - pro žáky, kteří dosáhly 10 let povinné školní docházky 

stáhnout Žádost o přijetí ke školní docházce (přestup z jiné školy)  

stáhnout Žádost - odhlášení ze školy  

stáhnout Žádost o individuální vzdělávací plán

stáhnout Žádost o komisionální přezkoušení

stáhnout Odvolání proti nepřijetí na střední školu (vzor dopisu)

stáhnout Informace o vydání zápisového lístku Středočeským krajem, Středočeský kraj - webové stránky s informacemi

stáhnout Žádost o vydání opisu / stejnopisu vysvědčení

Stejnopisem vysvědčení se vydává za ztracené, poškozené vysvědčení. Rozumíme jím opis prvopisu s využitím údajů v třídním výkazu. Vyhotovuje se na tiskopisu platném v době vydání prvopisu. Není-li tento tiskopis k dispozici, vyhotoví se na jiném vhodném tiskopisu.

Opisem rozumíme kopii vysvědčení provedenou na základě předloženého originálu. Vystavuje ho i matrika.

Za opis /stejnopis vysvědčení je stanoven poplatek 100Kč. Úhrada je v hotovosti do pokladny školy.